Sơ đồ tổ chức

Ghi chú: Cơ cấu tổ chức công ty theo bộ phận, nhóm được xây dựng và điều chỉnh dựa trên thực tế công việc của Thăng Long nhằm nâng cao khả năng dịch vụ khách hàng, phù hợp với đặc điểm và tình hình kinh doanh. Đồng thời tạo được cơ chế trao đổi – hỗ trợ thông tin nội bộ, phân công quyền hạn, trách nhiệm từ đó thực hiện tốt các công việc chuyên môn cũng như hỗ trợ và dịch vụ khách hàng.

Liên hệ